راهنمای مراقبت از زخم بستر

راهنمای مراقبت از زخم بستر

مقدمه :میلیونها انسان در سراسر دنیا از زخم بستر رنج میبرند . این بیماران مجبورند ماهخا درد و کیفیت پایین زندگی و همچنین نیاز به مراقبت و درمان طولانی را بپذیرند . بیماران زخم های مزمن و مراقبان انها هیچ چیز جز درمان سریع و ماندگار را آرزو نمیکنند.درمان موفق به وضعییت بهداشتی رخم بستر ،انتخاب پانسمان ،تجریه درمانگر و مهمتر از همه شرایط بیمار بستگی دارد.چرک ،بافت نکروتیک ،بخصوص بیو فیلم باکتریایی از بهبود زخم جلوگیری مینماید.که برطرف کردن این موارد بهبود زخم بستر را تسریع میکند. مرکز پرستاری در منزل ارسطو طیف وسیعی از مراقبتها را در درمان زخم بستر را رافراهم آورده که مدیریت بهینه زخم را توسط حمایت و سرعت بخشیدن به درمان درون زاد ممکن میسازد. این راهنما به شما کمک خواهد کرد که بهترین درمان را برای جلوگیری از زخم بستر و درمان زخم بستر بیابید و درست از آغاز با پرسنل آموزش دیده مرکز پرستاری ارسطو با شما همراهیم.

بازگشت
واحد زخم بستر
واحد ارتباط با مشتری
واحد تجهیزات پزشکی
تماس مستقیم