آماده سازی زخم بستر 

اصطلاح آماده سازی بستر زخم اولین بار توسط فلنگا و همکاران در سال ۲۰۰۰ توصیف شده و میتواند به عنوان یک طرح مدیریت زخم جهانی جهت تسریع درمان و افزایش اثر گذاری محصولات پیشرفته مراقبت از زخم تعریف شود.هدف نهایی اطمینان از شکل گیری بافت گرانوله سالم میباشد که منتهی به بسته شدن کامل زخم میشود.

آماده سازی مناسب زخم در زخمهای مزمن از این طریق میسر میشود:

  • کاهش حجم باکتریایی در بستر زخم 
  • برداشتن بافت نکروتیک و اسلاف زخم بستر
  • کنترل ترشح زخم بستر
  • مدیریت اختلال عملکرد سلولی و عدم تعادل بیو شیمیایی زخم بستر

بازگشت
واحد زخم بستر
واحد ارتباط با مشتری
واحد تجهیزات پزشکی
تماس مستقیم